Целите на Асоциацията са:

1. да защитава, подпомага и утвърждава застрахователното и презастрахователното брокерство в Република България.

2. да подпомага чрез методически указания своите членове при осъществяване на дейността им по застрахователно посредничество;

3. да защитава правата и интересите на своите членове;

4. да повишава, развива и поддържа професионалната квалификация на своите членове;

5. да утвърждава престижа на професията на застрахователния брокер, чрез създаване на благоприятни условия за ефективна и качествена дейност на своите членове;

6. да разяснява и популяризира дейността на застрахователното брокерство в България.

Новите

IMG_20230718_184421_resized_20231010_100621533

Средства за постигане на целите на Асоциацията са:

1. проучване и популяризиране опита на сродни организации, както и нормативни решения в областта на застраховането и застрахователното брокерство в национален, европейски и световен мащаб;

2. участие в разработването на нормативни документи, проекти и концепции в областта на застраховането и застрахователното брокерство;

3. участие в колективните застрахователни и брокерски мероприятия в национален и световен мащаб;

4. съдействане за активен международен обмен и ефективна международна дейност;

5. поддържане на собствена информационна мрежа; координиране и обединяване усилията на членовете по отделни въпроси от общ интерес;

6. подпомагане на правителствени и неправителствени институти, местни и международни организации в съответствие със своите цели;

7. членуване или поддържане контакти със сродни организации в страната и чужбина и участие в техните форуми;

8. организиране на форуми, семинари, конференции, присъждане на призове и стипендии в областта на застрахователното дело и застрахователното брокерство;

9. изготвяне на становища, разработване на публикации и проекти касаещи застрахователния сектор и промени в българското законодателство;

10. информиране на членовете си за нормативни промени, проблеми и тенденции в тяхната дейност.

11. защита на правата и икономическите интереси на своите членове пред държавни органи, институции, обществени организации и застрахователни компании;

12. създаване на предпоставки за повишаване на застрахователната култура, формиране на етични норми в застраховането и съдействие за утвърждаване на лоялни и коректни взаимоотношения между застрахователните брокери и застрахователните компании.

Принципи на Асоциацията са:

1. Асоциацията е независима от политически партии и организации и не извършва партийна дейност.

2. Асоциацията работи при спазване на принципите на демократичност, етични устои, доброволна свободна воля на членовете, равенство и колегиалност.

3. Асоциацията взема решенията си автономно от държавните институции, при строго спазване на императивните разпоредби на действащите нормативни актове и настоящия Устав.