Контролен съвет

Руси Русев

Председател

Членове

Антония Димчева

Димитрия Пандърска