Нормативна уредба

Кодекс


Кодекс на застраховането 

Закони

Проект на ЗИД на ЗКФН

Закон за Комисията за финансов надзор

Такси, събирани от КФН-приложение към чл.27 ал.1 от ЗСФН

Наредби

Наредба № 67 от 04.07.2019г. за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път

Наредба № 28 от 10.05.2006г. за условията и реда за провеждане на изпит за професонална квалификация на застрахователнтите брокери

Практика клиентска сметка-чл.155 от КЗ-16.10.2014

Наредба №49-16.10.2014-за задължително застрахованепочл.249,т.1 и2 от КЗ и методика за уреждане на претенции.Чл.44 касаещ застрахователния посредник за отчитане на ГО

Указания

Указания относно тълкуването и прилагането на чл.290,ал 2 и 3 от Кодекса за застраховането във връзка с разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги от застрахователни посредници

Директиви