Устав

УСТАВ

с изменение   на ОС – 18.07.2023г.,

на   сдружение с нестопанска цел „Асоциация на застрахователните брокери в България“

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на застрахователните брокери в България”- АЗББ, наричано по-долу за краткост “Асоциацията”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска  цел (ЗЮЛНЦ) и осъществяващо своята дейност в частна полза на своите членове въз основа на настоящия устав при спазване на българските закони.

(2) ”Асоциацията на застрахователните брокери в България” е отделна от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Асоциацията отговарят за нейните задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

 

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл.2. (1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел е: “Асоциация на застрахователни брокери в България” (АЗББ).

(2) Пълното и съкратеното наименование сe изписват на латиница, както следва “Association of Insurance Brokers in Bulgaria”/AIBB/.

(3) Всяко писмено изявление от името на Асоциацията трябва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по  вписванията.

Чл.3. (1) Седалището на Асоциацията е в гр. София.

(2) Адресът на управление е: град София, Столичен район „Оборище“, ул. Аксаков №16. ет.3.

Чл. 4. Асоциацията се образува за неопределен срок.

 

РАЗДЕЛ II

ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. ПРИНЦИПИ.

 

Чл.5. Целите на Асоциацията са:

 1. да защитава, подпомага и утвърждава застрахователното и презастрахователното брокерство в Република България.
 2. да подпомага чрез методически указания своите членове при осъществяване на дейността им по застрахователно посредничество;
 3. да защитава правата и интересите на своите членове;
 4. да повишава, развива и поддържа професионалната квалификация на своите членове;
 5. да утвърждава престижа на професията на застрахователния брокер, чрез създаване на благоприятни условия за ефективна и качествена дейност на своите членове;
 6. да разяснява и популяризира дейността на застрахователното брокерство в България.

 

Чл. 6. Средства за постигане на целите на Асоциацията са:

 1. проучване и популяризиране опита на сродни организации, както и нормативни решения в областта на застраховането и застрахователното брокерство в национален, европейски и световен мащаб;
 2. участие в разработването на нормативни документи, проекти и концепции в областта на застраховането и застрахователното брокерство;
 3. участие в колективните застрахователни и брокерски мероприятия в национален и световен мащаб;
 4. съдействане за активен международен обмен и ефективна международна дейност;
 5. поддържане на собствена информационна мрежа; координиране и обединяване усилията на членовете по отделни въпроси от общ интерес;
 6. подпомагане на правителствени и неправителствени институти, местни и международни организации в съответствие със своите цели;
 7. членуване или поддържане контакти със сродни организации в страната и чужбина и участие в техните форуми;
 8. организиране на форуми, семинари, конференции, присъждане на призове и стипендии в областта на застрахователното дело и застрахователното брокерство;
 9. изготвяне на становища, разработване на публикации и проекти касаещи застрахователния сектор и промени в българското законодателство;
 10. информиране на членовете си за нормативни промени, проблеми и тенденции в тяхната дейност.
 11. защита на правата и икономическите интереси на своите членове пред държавни органи, институции, обществени организации и застрахователни компании;
 12. създаване на предпоставки за повишаване на застрахователната култура, формиране на етични норми в застраховането и съдействие за утвърждаване на лоялни и коректни взаимоотношения между застрахователните брокери и застрахователните компании.

Чл. 7. Принципи на Асоциацията са:

 1. Асоциацията е независима от политически партии и организации и не извършва партийна дейност.
 2. Асоциацията работи при спазване на принципите на демократичност, етични устои, доброволна свободна воля на членовете, равенство и колегиалност.
 3. Асоциацията взема решенията си автономно от държавните институции, при строго спазване на императивните разпоредби на действащите нормативни актове и настоящия Устав.

 

РАЗДЕЛ III

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.8. (1)Асоциацията се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

(2) Асоциацията осъществява дейност в полза на членовете си.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.9. (1) Асоциацията извършва стопанска дейност при условията и реда, определени в действащото законодателство в страната.

(2) Асоциацията може да извършва следните видове стопанска дейност:

 1. издателска дейност в областта на застраховането и брокерството;
 2. консултантска, информационно-технологична и маркетингова дейност в областта на застраховането;
 3. обучение в областта на застрахователното брокерство, застраховането и презастраховането.
  (3) Асоциацията няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Асоциацията.

(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Асоциацията.

 

РАЗДЕЛ IV

ЧЛЕНСТВО В АСОЦИАЦИЯТА

 

Чл.10. Член на Асоциацията може да бъде физическо или юридическо лице, което е вписано в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор и има добро име на застрахователния пазар.

Чл.11. (1) Нови членове се приемат в Асоциацията въз основа на тяхна писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатите декларират, че приемат условията на Устава. Към молбата си кандидатите прилагат:

 1. копие от удостоверение за регистрация на застрахователен брокер, издадено от Комисията за финансов надзор;
 2. декларация по образец, съдържаща мотиви на кандидата за членство, подписана от законно представляващия брокера.

(2) Управителният съвет има право да изисква допълнителна информация за добрата репутация на кандидата, като препоръка от двама членове от Асоциацията или от един член и една застрахователна компания, както и други съществени обстоятелства  и данни, касаещи преценката на членството.

(3) Управителният съвет има право по преценка предварително да съгласува кандидатурата на кандидата с другите членове на Асоциацията.

Чл.12. Нови членове не могат да бъдат членове или асоциирани членове на други професионални организации на застрахователните брокери в България.

Чл.13. (1) Управителният съвет на Асоциацията се произнася по молбата за членство на първото си редовно заседание след постъпването й или информира кандидата в двуседмичен срок за допълнително изискуеми документи и информация.

(2) Управителният съвет взема решение за приемане на новия член след провеждане на тайно гласуване с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове.

(3) Управителният съвет на Асоциацията внася решението си за прием на нов член за утвърждаване на следващото Общо събрание.

(4) Председателят на Управителния съвет уведомява писмено кандидата за взетото решение в двуседмичен срок от датата на вземане на решението.

(5) Писменият отказ или неразглеждането на молбата от Управителния съвет могат да се обжалват пред Общото събрание на Асоциацията. Общото събрание разглежда жалбата на първото си заседание след постъпването й и неговото решение е окончателно.

(6) Членството се придобива от датата на произнасянето на Управителния съвет по молбата на кандидата и внасянето на встъпителната вноска.

(7) Встъпителната вноска е равна на три месечни членски вноски и се внася от новоприетия член в двуседмичен срок от уведомяването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.14. Всеки член на Асоциацията има право:

 1. да участва при вземането на решения от Общото събрание с право на един глас, лично или чрез представител, когото писмено е упълномощил за това;
 2. да избира и бъде избиран в органите на Асоциацията;
 3. да участва във всички мероприятия, организирани от Асоциацията;
 4. да участва лично или чрез упълномощен представител и да изразява мнение на форумите на Асоциацията;
 5. да прави предложения за усъвършенстване и подобряване на дейността на Асоциацията;
 6. да иска и получи защита и съдействие от Асоциация, в случай, че са накърнени негови права или законни интереси;
 7. да иска и да получава информация по всякакви въпроси от дейността на Асоциацията;
 8. да ползва имуществото на Асоциацията само доколкото това е свързано с реализиране на нейната дейност и след възлагане с решение от Управителния съвет.
  Чл.15. Всеки член на Асоциацията е длъжен:
 9. да спазва Устава на Асоциацията и да изпълнява решенията на органите на управление на Асоциацията;
 10. да работи за осъществяване на целите на Асоциацията;
 11. да заплаща членски внос, както и допълнителни имуществени вноски, ако такива бъдат определени с решение на Общото събрание;
 12. да не уронва престижа и доброто име на Асоциацията, нито да ползва членството си за постигане на цели, които противоречат на целите на Асоциацията.

Чл.16. Всеки член на Асоциацията е длъжен незабавно да уведоми Управителния съвет за заличаването му от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, както и в случаите на преобразуване или прекратяване на дейността му.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.17. Членството в Асоциацията се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление за напускане, отправено до Управителния съвет, в което са посочени мотивите за напускането;
 2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице, респективно прекратяване на дейността на юридическото лице – член на Асоциацията;
 3. с изключване;
 4. при отпадане;
 5. при неодобрение на новоприет член от Общото събрание;
 6. при заличаване от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор;
 7. при откриване на производство по несъстоятелност срещу юридическото лице, което е член на Асоциацията.

Чл.18. (1) Член на Асоциацията може да бъде изключен с решение на Общото събрание, по предложение на Управителния съвет, когато:

 1. нарушава предвидените в чл.15 от Устава задължения;
 2. извърши действия, които правят по-нататъшното му членство в Асоциацията несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.15 от този Устав, Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазването на които прави предложение за изключване.

Чл.19. (1) Отпадането се констатира, когато член на Асоциацията наруши едновременно следните принципи:

 1. не е внесъл или е просрочил 6/шест/ последователни вноски по членския си внос;
  2. е преустановил участието си в дейността на Асоциацията, като не е присъствал на повече от 3/три/ последователни заседания на Общото събрание.
  (2) Обстоятелствата по ал.1 се констатират от Управителния съвет по документите на Асоциацията, който докладва отпадането пред Общото събрание и го отразява в документацията на Асоциацията.

(3) Председателят  на Управителния съвет уведомява писмено члена на Асоциацията за взетото решение за неговото отпадане в двуседмичен срок от датата на вземане на решението.

Чл.20. Във всички случаи на прекратяване на членство Асоциацията не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал член, внесените встъпителна вноска, членски внос и/или допълнителна имуществена вноска, включително за годината на прекратяването.

 

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 21. Органи на Асоциацията са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Контролно-етична комисия;
 4. Консултативен съвет.

 

Чл.22. По решение на Управителния съвет за решаване на определени въпроси, могат да бъдат формирани постоянни или временни комисии и/или работни групи, които имат консултативни функции. В решението на Управителния съвет се определят детайлно задачите, срокът, както и съставът на комисията или работната група и правилата за работата и. В комисиите и работните групи могат да участват и лица, които не са представители или служители на членове на Асоциацията.  

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.23. (1) Общото събрание е върховен орган на Асоциацията и се състои от всички нейни членове. Членовете юридически лица се представляват на събранието от своите законни представители или упълномощено лице.

(2) /Изменен ОС 18.07.2023 г./ Всеки член на Асоциацията има право да упълномощи свой служител, назначен по трудово правоотношение или член на свой управителен/ контролен орган, адвокат или друг управител или собственик на брокер – член на АЗББ, който да го представлява на Общото събрание. Упълномощаването трябва да е в писмена форма, като преупълномощаване не се допуска. Упълномощеното лице няма право да представлява други членове на Общото събрание.

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24. Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва Устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 5. одобрява приемането и изключването на членове на Асоциацията;
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове на Асоциацията;
 7. Взема решение за участие в други организации;
 8. Взема решение за прекратяване или преобразуване на Асоциацията;
 9. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;
 10. приема бюджета на Асоциацията;
 11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и допълнителните имуществени вноски;
 12. приема отчета за дейността на Управителния съвет и годишния финансов отчет на Асоциацията за предходната година;
 13. отменя решенията на Управителния съвет на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове;
 14. дава предложения за създаване на целеви фондове за финансиране на дейността на Асоциацията, техните източници и начини на ползване;
 15. Взема и други решения, предвидени в закона и този Устав.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И КВОРУМ

Чл.25. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет редовно поне веднъж годишно за одобряване на годишния отчет за предходната година, както и за приемане на бюджет за следващата година.

(2) Общото събрание се свиква и по искане на една трета от членовете на Асоциацията в населеното място, където се намира неговото седалище. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(4) Поканата се обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, като се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията и се изпраща по електронна поща на членовете най-малко един месец преди насрочения ден.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се изпращат по електронна поща на интернет адрес, изрично посочен от всеки член на Асоциацията, поне 10 (десет) дни преди датата, на която е свикано Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член на хартиен носител.

(6) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на представените членове. Членовете, съответно представителите на членовете, удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на събранието.

Чл.26. Общото събрание е законно, ако присъстват поне половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.27. (1) Всеки член на Асоциацията има право на един глас в Общото събрание. 
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг /а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
  2. юридическите лица, в които той е управител или член на управителен или контролен орган или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.28. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл. 24, т.1, т.7 и т.8 се вземат с мнозинство 2/3 /две трети/ от присъстващите.

(3)   По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.29. Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя или Заместник-председателя на Управителния съвет. Секретар на Общото събрание е Секретарят на Асоциацията или избрано от Общото събрание лице. За заседанието си Общото събрание избира преброител/преброители на гласовете.

Чл.30. Протоколите от заседанията на Общото събрание се подписват от Председателя, Секретаря и преброителя/ите на гласовете и се завеждат в специална протоколна книга. Към протокола се прилага списък на представените на събранието членове и документите по свикването на Общото събрание.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.31 (1) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(2) Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Асоциацията от всеки член на Асоциацията или на неин орган, или прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.

 

РАЗДЕЛ VI

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.32. Членовете на Управителния съвет са физически лица, посочени от член на Асоциацията и избрани от Общото събрание.  

Чл.33. (1) Управителният съвет се състои най-малко от 5 (пет) члена. Общото събрание определя конкретния брой членове, който трябва да е нечетно число.

(2) Измежду членовете си Управителният съвет избира Председател, Заместник-Председател и Секретар.

(3) Членовете на Управителния съвет извършват своята дейност доброволно и без възнаграждение.

(4) Мандатът на Управителния съвет е 3 (три) години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) Председателят  на Управителния съвет може да бъде избиран за два последователни мандата. Неговата кандидатура може да бъде издигната отново след изтичане на един пълен мандатен период.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.34.  Управителният съвет:

 1. управлява и представлява колективно Асоциацията пред трети лица, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. предлага на Общото събрание приемането на изменения и допълнения на Устава;
  3. определя насоките на развитие на Асоциацията;
 3. изготвя и приема Правилник за организационно-техническото обслужване на Асоциацията;
  5. избира и освобождава от длъжност Председателя, Заместник-председателя и Секретаря на Асоциацията;
 4. назначава и освобождава длъжностни лица на трудов договор в Асоциацията, определя размера на трудовото възнаграждение, правата, задълженията и отговорностите им;
 5. произнася се по молби за членство и предлага за одобрение от Общото събрание нови членове на Асоциацията;
 6. подготвя и внася в Общото събрание проект на основни насоки и годишна програма за работата на Асоциацията;
 7. подготвя и внася в Общото събрание за приемане годишния отчет за дейността и годишния финансов отчет на Асоциацията;
 8. подготвя и внася в Общото събрание проект за годишен бюджет на Асоциацията;
 9. управлява имуществото на Асоциацията и се разпореждане с него;
 10. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 11. констатира отпадането на член на Асоциацията;
 12. създава постоянни или временни комисии и/или работни групи, необходими за експертното подпомагане на оперативното управление на Асоциацията;
  15. решава всички други въпроси, които по закон или съгласно Устава не са от компетентността на Общото събрание.

СВИКВАНЕ. КВОРУМ. РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 35. (1) Управителният съвет се свиква на редовно заседание от Председателя или Заместник-председателя най-малко веднъж на всеки три месеца, като в поканата за заседанието се посочва мястото на заседанието, датата, часа и дневния ред.

(2) Председателят е длъжен да свиква заседание при писмено искане на 1/3 (една трета) от членовете на Управителния съвет. Ако в едноседмичен срок Председателят не свика заседание, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Чл. 36. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от 3/5 (три пети) от всичките му членове.

Чл.37. (1) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.

(2) Решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове.

(3) Решенията по чл.14, ал. 2 и чл.31, т.3 и т.6 от ЗЮЛНЦ се приемат с мнозинство от всички членове.

(4) Присъстващо на заседанието е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.38. (1) Председателят на Управителния съвет ръководи заседанията му. В негово отсъствие това правят Заместник- председателят или Секретарят.
(2) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се подписват от всички присъствали членове на Управителния съвет и се завеждат в специална протоколна книга, която се съхранява в Асоциацията.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.39. (1) Всеки заинтересован член на Асоциацията може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходното решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по късно от една година от датата на вземане на решението.

(2) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи, имуществото и интересите на Асоциацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР

Чл.40. (1) Председателят на Асоциацията:

 1. представлява Асоциацията пред трети лица след вписването му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията;
 2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 3. ръководи текущата работа на Асоциацията и Управителния съвет, като насрочва и свиква заседанията на Управителния съвет и ги председателства при спазване на изискванията на закона и Устава;
 4. председателства Общото събрание;
 5. предлага на Управителния съвет проект за бюджет на Асоциацията и отговаря за неговото изпълнение;
 6. задава целите и политиките за работа на Асоциацията.
 7. може да упълномощава Заместник-председателя или Секретаря да извършват определени действия по управление на Асоциацията.

(2) При отсъствие на Председателя, Заместник-председателят изпълнява неговите функции в Управителния съвет. При отсъствие на Председателя и Заместник-председателя, Секретарят изпълнява функциите на Председателя в Управителния съвет.

(3) Заместник-председателят и Секретарят заместват Председателя в негово отсъствие и по силата на настоящия Устав се считат за упълномощени да разполагат с всички правомощия на Председателя, освен в случаите, когато закона изисква изрично упълномощаване.

Чл. 41. Секретарят на Асоциацията:

 1. подпомага Председателя и Заместник-председателя в оперативното ръководене на Асоциацията;
 2. съдейства на Председателя и контролира дейността при организация и провеждане на Общи събрания и заседанията на Управителния съвет; провеждане на избор за прием на нов член на Асоциацията;
 3. има водеща роля при формиране и координацията на работните групи, когато се формират в Управителния съвет, с членовете на Асоциацията и външни лица.
 4. внася в Управителният съвет за одобрение проект на правилник за работа на Управителния съвет;
 5. осъществява контрол за воденето и съхранението на всички книги и документи на Асоциацията;
 6. следи за реда за свикване на заседанията на Управителния съвет, воденето и съхранението на протоколите от заседанията, съгласно Правилника за работа на Управителния съвет.

РАЗДЕЛ VII

КОНТРОЛНО-ЕТИЧНА КОМИСИЯ. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Чл. 42.  (1) Контролно-етичната комисия се избира от Общото събрание с мандат от три години.

(2) Комисията се състои се от нечетен брой членове на Асоциацията, но не повече от 5 (пет) члена, като се избират двама резервни. При конфликт на интереси по отношение на член на Контролно-етичната комисия, същият се заменя от един от резервните членове.

Чл.43. (1) Контролно-етичната комисия:

 1. има право на достъп и право да се запознае със счетоводните книги, счетоводните документи, касовата наличност, наличността по банковите сметки на Асоциацията и протоколите от заседанията на УС.
 2. изготвя писмен доклад за изпълнението на бюджета и го представя пред членовете на Асоциацията на редовно Общо събрание;
 3. разглежда и решава спорове и жалби, подадени от членовете, касаещи спазването на етичните норми и принципи, установени в Асоциацията, както и нелоялни търговски практики и дейности на членовете, уронващи престижа на Асоциацията;
 4. информира Управителния съвет относно постъпилите и разгледани сигнали, жалби и взетите решения по тях, като може да предлага на Управителния съвет изключване на член на Асоциацията, по отношение на който са установени нарушения.

(2) Решенията на Контролно-етичната комисия могат да бъдат обжалвани пред Управителния съвет на Асоциацията.

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Чл.44. (1) Консултативният съвет се сформира по предложение на Управителния съвет и се одобрява от Общото събрание.

(2) За членове на Консултативния съвет могат да бъдат избирани физически лица с голям професионален опит, заслуги в областта на застраховането и застрахователното брокерство или академичен принос в областта.

(3) Консултативният съвет  се ръководи се от Почетен председател с богат професионален опит и заслуги.

(4) Членовете на Консултативния съвет могат да участват в работата на Управителния съвет и на Общото събрание без право на глас.

(5) Консултативният съвет:

 1. изготвя становища и предложения по въпроси, възложени му от Управителния съвет;
 2. съдейства на Контролно-етичната комисия при решаване на спорове, касаещи спазването на етичните норми и принципи, установени в Асоциацията, както и нелоялни търговски практики и дейности на членовете, уронващи престижа на Асоциацията.

РАЗДЕЛ VIII

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.45. (1) Източници на средства и финансиране на дейността на Асоциацията са:

 1. членски внос на членовете;
 2. встъпителни и допълнителни имуществени вноски;
 3. приходи от извършваната допълнителна стопанска дейност от Асоциацията;
 4. дарения;
 5. други източници, разрешени от закона.

(2) Въз основа на решение на Общото събрание на членовете Асоциацията ежегодно формира бюджет.

(3) Асоциацията не разпределя печалба между своите членове.

(4) Разходите на Асоциацията се извършват съобразно приетия от Общото събрание годишен бюджет.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

чл.46. Членският внос и допълнителните имуществени вноски на членовете се определят по размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл.47. (1) Членският внос се използва изключително за постигане на целите на Асоциацията, за финансиране на административната дейност на Асоциацията, както и за заплащане на членски внос към други организации, в които Асоциацията членува. Размерът на членския внос се определя за всяка финансова година от Общото събрание.

(2) Членският внос се дължи на тримесечие, в срок до 10-то число на месеца, следващ тримесечието, за което се дължи, освен ако Общото събрание, приело бюджета за съответната година, определи друг срок. 

чл.48. По решение на Общото събрание за финансиране на определени дейности на Асоциацията, членовете правят допълнителни имуществени вноски. Допълнителните имуществени вноски са парични.

Чл.49. Асоциацията води счетоводство в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

 

РАЗДЕЛ IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.50. Асоциацията се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. в предвидените от закона случаи.

Чл.51. (1) При прекратяване на Асоциацията са извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или определено от него лице;

(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл.52. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Асоциацията и го разпределя между членовете поравно.

 

РАЗДЕЛ Х

КНИГИ И ПЕЧАТ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.53. Освен задължителните счетоводни книги, Асоциацията поддържа протоколни книги на Общото събрание и Управителния съвет на Асоциацията,  книга за членовете на Управителния съвет и други необходими.

Чл.54. Членовете на Управителния съвет имат право на свободен достъп до всички книги на Асоциацията.

Чл.55. Печатът на Асоциацията е кръгъл и с надпис “Асоциация на застрахователни брокери в България”.

 

РАЗДЕЛ XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. За неуредените с този Устав въпроси, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 • 2. Считано от 28.09.2020 г. и решението на Общото събрание за приемане на този Устав, се прекратява мандатът на Контролния съвет на Асоциацията.
 • 3. Този Устав е приет от Общото събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на застрахователните брокери в България“, проведено на 28.09.2020 г. и отменя Устава на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на застрахователните брокери в България“, приет от Учредителното събрание, проведено на ……..2000 година и изменен с решение на Общото събрание от 31.10.2018 г.

Този Устав е изменен с решение на Общото събрание на „Асоциация на застрахователните брокери в България“, проведено на 18.07.2023 г.

Председател на Управителния съвет: