Интервю анкета за вестник „Застраховател Прес“ от зам. председател на УС на АЗББ 

Сподели тази новина

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Проблемите в сферата на брокерския бизнес са много

Основните са ниската застрахователна култура и неразбирането на същността и значението на брокера като гарант за защита на интересите на застрахованите

Юлиян Стамболджиев, заместник председател на УС на Асоциация на застрахователните брокери в България

– Господин Стамболджиев, по ваше мнение кои са най-важните и приоритетни за решаване проблеми в сферата на брокерския бизнес?

– Проблемите в сферата на брокерския бизнес са много, но основните са свързани с ниската икономическа култура на потребителите и с неразбирането на същността и значението на застрахователния брокер като гарант за защита на застрахователните интереси на застрахованите. За последното естествено спомага и самото законодателство, което не отчита адекватно принципната разлика между застрахователния брокер и застрахователния агент. Застрахователният брокер е професията в България, за която има законово изискване да поддържа застраховка „Професионална отговорност“,  която да покрива отговорността му за вреди, настъпили вследствие на негово виновно действие или бездействие, при изключително високи лимити, единичен лимит – 2 240 400 лв. и 3 360 600 лв. в агрегат. Това е показателно за отговорността и значението на тази професия.

Убеден съм, че ако направите допитване сред потребителите на застрахователни услуги, то почти никой няма да е наясно с това обстоятелство, което потвърждава твърдението за ниската застрахователната култура на населението.

В действащия в момента Кодекс за застраховане от една страна липсват конкретни дефиниции за дейността на брокерите, а от друга се дават изключително много права на агентите. Липсата на контрол върху работата на агентите също е проблем, който рефлектира върху сектора като цяло.  Факт е, че голяма част от агентите работят за много застрахователни компании без да имат лиценз за застрахователен  брокер.

Не по-малко съществено влияние оказава и установената порочна практика банки и лизингови дружества да определят застрахователен брокер и застраховател за сключване на застрахователни договори, служещи за обезпечение на договори за кредит и лизинг, в разрез със свободния пазарен принцип и принципа на доброволност, залегнали в Кодекса за застраховането. Освен това, в редица случаи служителите на банки и лизингови дружества предлагат застрахователни продукти без да са агенти или служители на застрахователен брокер, както и без да имат задължителната квалификация за това. Това на практика е сива икономика, тъй като се упражнява дейност, подлежаща на лицензиране, от лица, които нямат подобен лиценз.

Сред проблемите ще отлича и политиката от страна на някои застрахователни компании за двойни тарифи по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Една, по-ниска тарифа, за директна продажба в офисите на компанията и друга, по-висока за брокери и агенти, което е в разрез с наредбите на КФН. Ще припомня огромния скандал преди десетина години в САЩ, свързан с предоставяне на различни условия от застрахователите на отделни посредници. Тогава се стигна до сериозна прокурорска намеса и до фалита на големи компании.

Невъзможността за използване на лица на граждански договор (на комисиона) също възпрепятства развитието на брокерския бизнес. Икономически е неизгодно застрахователният брокер да назначава на трудов договор лица, които отчитат минимално количество застраховки и премия.

И на последно, но не по важност място, голям проблем е и това че 70% от пазара е автомобилно застраховане. Считам, че държавата трябва да отдели средства и ресурси да повиши информираността на хората за необходимоста от всички видове застраховки.

– Темата за професионалната квалификация на застрахователния посредник не губи своята актуалност. В тази връзка каква е вашата оценка за нивото на компетентност в бранша?

– Считам, че професионалната компетентност на голяма част от брокерите е на високо ниво, не са малко случаите, когато брокерите са много по-компетентни от служители на застрахователни компании.

– Кои са най-големите предизвикателства, пред които е изправен застрахователният брокер днес?

– Предизвикателствата са свързани основно с решаването на посочените по-горе проблеми, тъй като те силно пречат на работата на брокерите.

– Какво мислите за големия брой застрахователни брокери на пазара и … ще дойде ли времето когато и у нас, по подобие на развитите икономики, застрахователните брокери ще играят водещата роля, а не застрахователните дружества?

– Наистина броят на брокерите, осъществяващи дейност на българския застрахователен пазар е прекалено голям, но следва да се има предвид, че голяма част от тях не са професионални брокери, а са брокери на застрахователни компании, банки, лизингови дружества и различни други институции.

Застрахователните брокери и сега имат водеща роля на застрахователния пазар, но тя ще се засилва след промяната в структурата на пазара – намаляването на относителния дял на автомобилното застраховане ще отвори място и за другите видове застраховки.

Още публикации

Галерия

В чест на 23 годишен юбилей УС учреди приз „С благодарност за цялостен принос свързан с развитието и дейността на Асоциация на застрахователните брокери в България“

На тържествена церемония след Общото събрание на 18.07.2023г. г-жа Румяна Бончева председател на УС на АЗББ връчи специално изработените статуетки на следните номинирани: г-н Георги