Покана за редовно годишно Общо събрание 

Сподели тази новина

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на застрахователните брокери в България /АЗББ/-гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на АЗББ на 28.09.2020 г. от 15.00 ч., в гр. София, бул. Цар Борис III” № 41 хотел „Централ Хотел Форум“, конферентна зала, със  следния дневен ред:

  1. 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г.;
  2. 2. Отчетен доклад на Контролния съвет за финансовото състояние на АЗББ за 2019 г.;
  3. 3. Одобряване на Годишните финансови отчети на АЗББ за 2018 г. и 2019 г.;
  4. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г. и 2019 г.;
  5. 5. Приемане на основни насоки, годишна програма и бюджет на АЗББ за 2020 г.;
  6. 6. Отмяна на действащия устав на АЗББ и приемане на нов устав на АЗББ;
  7. 7. Промени в Управителния съвет на АЗББ;
  8. 8. Одобряване на приема на нови членове на АЗББ;
  9. 9. Разни.

Още публикации